Romans 3:27

  3:27   4226 που Where 3767 ούν then 3588 η is the 2746 καύχησις boasting? 1576 εξεκλείσθη It was excluded. 1223 διά Through 4169 ποίου what kind 3551 νόμου of law? 3588 των Of the law of 2041 έργων works? 3780 ουχί No, 235 αλλά but 1223 διά through 3551 νόμου a law 4102 πίστεως of belief.