Romans 2:16

  2:16   1722 εν in 2250 ημέρα a day 3753 οτε when 2919-3588-2316 κρινεί ο θεος God judges 3588 τα the 2927 κρυπτά hidden things 3588 των   444 ανθρώπων of men, 2596 κατά according to 3588 το   2098-1473 ευαγγέλιόν μου my good news, 1223 διά through * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ.