Romans 13:10

  13:10   3588 η The 26 αγάπη love 3588 τω to the 4139 πλησίον neighbor 2556 κακόν [2evil 3756-2038 ουκ εργάζεται 1works no], 4138-3767 πλήρωμα ουν [3then is the fullness 3551 νόμου 4of the law 3588 η 1the 26 αγάπη 2love].