Revelation 18:3

  18:3   3754 ότι For 1537 εκ of 3588 του the 2372 θυμού rage 3588 του of the 3631 οίνου wine 3588 της   4202-1473 πορνείας αυτής of her harlotry 4222 πεπότικε [4are given to drink 3956 πάντα 1all 3588 τα 2the 1484 έθνη 3nations]; 2532 και and 3588 οι the 935 βασιλείς kings 3588 της of the 1093 γης earth 3326 μετ΄ [2with 1473 αυτης 3her 4203 επόρνευσαν 1committed harlotry]; 2532 και and 3588 οι the 1713 έμποροι merchants 3588 της of the 1093 γης earth 1537 εκ [2of 3588 της 3the 1411 δυνάμεως 4power 3588 του   4764-1473 στρήνους αυτής 5of her indulgence 4147 επλούτησαν 1were enriched].