Psalms 90:17

  90:17   2532 και And 1510.5 έστω let [5be 3588 η 1the 2987 λαμπρότης 2brightness 2962 κυρίου 3of the lord 3588 του   2316-1473 θεού ημών 4our God] 1909 εφ΄ upon 1473 ημάς us! 2532 και And 3588 τα [4the 2041 έργα 5works 3588 των   5495-1473 χειρών ημών 6of our hands 2720 κατεύθυνον 1prosper 1909 εφ΄ 2for 1473 ημάς 3us] -- 2532 και yes, 3588 το [2the 2041 έργον 3work 3588 των   5495 χειρών ημών 4of our hands 2720 κατεύθυνον 1prosper]!