Psalms 88:13

  88:13   2504 καγώ But I 4314 προς [2to 1473 σε 3you 2962 κύριε 4O lord 2896 εκέκραξα 1cried out]; 2532 και and 4404 τοπρωϊ in the morning 3588 η   4335-1473 προσευχή μου my prayer 4399-1473 προφθάσει σε shall be with you beforehand.