Psalms 88:1

  88:1   2962 κύριε O lord, 3588 ο the 2316 θεός God 3588 της   4991-1473 σωτηρίας μου of my deliverance; 2250 ημέρας [4day 2896 εκέκραξα 1I cried out 2532 και 5and 1722 εν 6at 3571 νυκτί 7night 1726 εναντίον 2before 1473 σου 3you].