Psalms 74:10

  74:10   2193 έως For 4219 πότε how long, 3588 ο O 2316 θεός God, 3679 ονειδιεί shall [3berate 3588 ο 1the 2190 εχθρός 2enemy]? 3947 παροξυνεί He provokes 3588 ο the 5227 υπεναντίος opposition 3588 το   3686-1473 όνομά σου of your name 1519 εις to 5056 τέλος the end.