Psalms 69:9

  69:9   3754 ότι For 3588 ο the 2205 ζήλος zeal 3588 του   3624-1473 οίκου σου of your house 2719-1473 κατέφαγέ με devoured me, 2532 και and 3588 οι the 3680 ονειδισμοί scornings 3588 των of the 3679 ονειδιζόντων ones berating 1473 σε you 1968 επέπεσον fell 1909 επ΄ upon 1473 εμέ me.