Psalms 68:7

  68:7   3588 ο O 2316 θεός God, 1722 εν in 3588 τω   1607-1473 εκπορεύεσθαί σε your going forth 1799 ενώπιον before 3588 του   2992-1473 λαού σου your people 1722 εν in 3588 τω   1224-1473 διαβαίνειν σε your passing over 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness,