Psalms 66:4

  66:4   3956 πάσα Let all 3588 η the 1093 γη earth 4352 προσκυνησάτωσάν do obeisance 1473 σοι to you, 2532 και and 5567 ψαλάτωσάν strum 1473 σοι unto you! 5567 ψαλάτωσαν Let them strum 3588 τω to 3686-1473 ονόματί σου your name 5310 ύψιστε the highest! 1316.1 διάψαλμα PAUSE.