Psalms 62:1

  62:1   3780 ουχί Shall not 3588 τω [3to 2316 θεώ 4God 5293 υποταγήσεται 2be submitted 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 1my soul], 3844 παρ΄ [3is by 1473 αυτώ 4him 1063 γαρ 1for 3588 το   4992-1473 σωτήριόν μου 2my deliverance]?