Psalms 59:8

  59:8   2532 και And 1473 συ you, 2962 κύριε O lord, 1548.1 εκγελάσεις shall laugh out loud at 1473 αυτούς them; 1847 εξουδενώσεις you shall treat with contempt 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations.