Psalms 50:1

  50:1   3588 ο The 2316 θεός God 2316 θεών of gods, 2962 κύριος the lord 2980 ελάλησε spoke, 2532 και and 2564 εκάλεσε called 3588 την the 1093 γην earth 575 από from 395 ανατολών the east 2246 ηλίου sun 3360 μέχρι unto 1424 δυσμών its descent.