Psalms 49:17

  49:17   3754 ότι for 3756 ουκ [2not 1722 εν 5in 3588 τω   599-1473 αποθνήσκειν αυτόν 6his dying 2983 λήψεται 1he shall 3take 3588 τα   3956 πάντα 4anything], 3761 ουδέ nor 4782 συγκαταβήσεται will [2go down with 1473 αυτώ 3him 3588 η   1391-1473 δόξα αυτού 1his glory]!