Psalms 30:5

  30:5   3754 ότι For 3709 οργή wrath 1722 εν is in 3588 τω   2372-1473 θυμώ αυτού his rage, 2532 και but 2222 ζωή life 1722 εν is in 3588 τω   2307-1473 θελήματι αυτού his will. 3588 το [3the 2073 εσπέρας 4evening 835 αυλισθήσεται 2shall lodge 2805 κλαυθμός 1Weeping], 2532 και but 1519 εις in 4404 τοπρωϊ the morning, 20 αγαλλίασις exultation.