Psalms 18:31

  18:31   3754 ότι For 5100 τις who 2316 θεός is God 3926.1 πάρεξ besides 3588 του the 2962 κυρίου lord? 2228 η Or 5100 τις who 2316 θεός is God 4133 πλην besides 3588 του   2316-1473 θεού ημών our God?