Psalms 13:5

  13:5   1473-1161 εγώ δε But I 1909 επί [2upon 3588 τω   1656-1473 ελέει σου 3your mercy 1679 ήλπισα 1hoped]. 21 αγαλλιάσεται [2shall exult 3588 η   2588-1473 καρδία μου 1My heart] 1909 επι over 3588 τω   4992-1473 σωτηρίω σου your deliverance.