Obadiah 1:18

  1:18   2532 και And 1510.8.3 έσται [4will be 3588 ο 1the 3624 όικος 2house * Ιακώβ 3of Jacob] 4442 πυρ fire, 2532 και and 3588 ο the 3624 όικος house * Ιωσήφ of Joseph 5395 φλοξ a flame, 3588-1161 ο δε but the 3624 όικος house * Ησαύ of Esau 1519 εις for 2562 καλάμην stubble, 2532 και and 1572 εκκαυθήσονται they shall be burnt 1519 εις in 1473 αυτούς them, 2532 και and 2719 καταφάγονται they shall devour 1473 αυτούς them; 2532 και and 3756-1510.8.3 ουκ έσται there will not be 4447.2 πυροφόρος a wheat harvest 3588 τω to the 3624 όικω house * Ησαύ of Esau; 3754 ότι for 2962 κύριος the lord 2980 ελάλησε spoke.