Numbers 8:4

  8:4   2532 και And 3778 αύτη this is 3588 η the 2680.1 κατασκευή apparatus 3588 της of the 3087 λυχνίας lamp-stand; 4731 στερεά [2is solid 5552 χρυσή 3gold, 3588 ο   2737.1-1473 καυλός αυτής 1its stem], 2532 και and 3588 τα   2918-1473 κρίνα αυτής its lilies 4731 στερεά are solid 3650 όλη entirely, 2596 κατά according to 3588 το the 1491 είδος form 3739 ο which 1166-2962 έδειξε κύριος the lord showed 3588 τω   * Μωυσή Moses -- 3779 ούτως thus 4160 εποίησε he made 3588 την the 3087 λυχνίαν lamp-stand.