Numbers 30:10

  30:10   1437-1161 εάν δε But if 1722 εν in 3588 τω the 3624 οίκω house 3588 του   435-1473 ανδρός αυτής of her husband 3588 η   2171-1473 ευχή αυτής her vow be, 2228 η or 3588 ο the 3725.1 ορισμός set of limits 2596 κατά on 3588 της   5590-1473 ψυχής αυτής her life 3326 μεθ΄ with 3727 όρκου an oath,