Numbers 22:24

  22:24   2532 και And 2476 έστη [4stood 3588 ο 1the 32 άγγελος 2angel 3588 του   2316 θεού 3of God] 1722 εν in 3588 ταις the 831.4 αύλαξι furrows 3588 των of the 288 αμπέλων grapevines, 5418 φραγμός a barrier 1782 εντεύθεν here on this side 2532 και and 5418 φραγμός a barrier 1782 εντεύθεν here on that side.