Nehemiah 9:38

  9:38   2532 και And 1722 εν in 3956 πάσι all 3778 τούτοις these things 1473 ημείς we 1303 διατιθέμεθα are ordained 4102 πίστιν a trust, 2532 και and 1125 γράφομεν we write it; 2532 και and 2000.1 επισφραγίζουσιν [2put a seal upon it 758-1473 άρχοντες ημών 1our rulers] -- *-1473 Λευίται ημών our Levites, 2409-1473 ιερείς ημών our priests.