Nehemiah 9:12

  9:12   2532 και And 1722 εν in 4769 στύλω a column 3507 νεφέλης of cloud 3594 ωδήγησας you guided 1473 αυτούς them 2250 ημέρας by day; 2532 και and 1722 εν by 4769 στύλω a column 4442 πυρός of fire 3588 την   3571 νύκτα at night, 3588 του   5461 φωτίσαι to give light 1473 αυτοίς to them 3588 την for the 3598 οδόν way 1722 εν in 3739 η which 4198 πορεύσονται they went 1722 εν by 1473 αυτή it.