Nehemiah 1:5

  1:5   2532 και And 2036 είπα I said, 5599 ω O 1211 δη indeed, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 του   3772 ουρανού of heaven, 3588 ο the 2478 ισχυρός strong 2532 και and 3173 μέγας great 2532 και and 5398 φοβερός fearful one, 5442 φυλάσσων guarding 3588 την the 1242 διαθήκην covenant 2532 και and 3588 το the 1656 έλεος mercy 3588 τοις to the ones 25 αγαπώσιν loving 1473 αυτόν him 2532 και and 3588 τοις to the ones 5442 φυλάσσουσι guarding 3588 τας   1785-1473 εντολάς αυτού his commandments.