Nehemiah 13:31

  13:31   2532 και even 1519 εις for 3588 το the 1435 δώρον gift 3588 των of the 3586 ξύλων wood offerings 1722 εν in 2540 καιροίς seasons, 575 από from 5550 χρόνων times, 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις the 4409.4 προτογεννήμασι first produce. 3403 μνήσθητί Remember 1473 μου me, 3588 ο O 2316-1473 θεός ημών our God, 1519 εις for 19 αγαθωσύνην goodness!