Micah 7:13

  7:13   2532 και And 1510.8.3 έσται [3will be 3588 η 1the 1093 γη 2land] 1519 εις for 854 αφανισμόν extinction 4862 συν with 3588 τοις the ones 2730 κατοικούσιν dwelling 1473 αυτήν it, 575 από because of 2590 καρπών the fruits 2006.1-1473 επιτηδευμάτων αυτών of their practices.