Matthew 7:9

  7:9   2228 η Or 5100 τις who 1510.2.3 εστιν is it 1537 εξ of 1473 υμών you, 444 άνθρωπος being a man, 3739 ον whom 1437 εάν ever 154 αιτήση [2should ask 3588 ο   5207-1473 υιός αυτού 1his son] 740 άρτον for bread, 3361 μη   3037 λίθον [3a stone 1929 επιδώσει 1shall give 1473 αυτώ 2to him]?