Matthew 12:28

  12:28   1487-1161 ει δε But if 1473 εγώ I 1722 εν by 4151 πνεύματι spirit 2316 θεού of God 1544 εκβάλλω cast out 3588 τα the 1140 δαιμόνια demons, 686 άρα surely then 5348 έφθασεν came 1909 εφ΄ upon 1473 υμάς you 3588 η the 932 βασιλεία kingdom 3588 του   2316 θεού of God.