Leviticus 7:3

  7:3   2532 και And 3956 παν all 3588 το the 4720.1 στέαρ fat 1473 αυτού of it 4374 προσοίσει he shall offer 575 απ΄ of 1473 αυτού it, 2532 και and 3588 την the 3751 οσφύν loin, 2532 και and 3588 το the 4720.1 στέαρ fat 3588 το   2619 κατακαλύπτον covering up 3588 τα the 1741.2 ενδόσθια entrails, 2532 και and 3956 παν all 3588 το the 4720.1 στέαρ fat 3588 το   1909 επί upon 3588 των the 1741.2 ενδοσθίων entrails,