Leviticus 4:8

  4:8   2532 και And 3956 παν all 3588 το the 4720.1 στέαρ fat 3588 του of the 3448 μόσχου calf, 3588 του of the one 3588 της of the 266 αμαρτίας sin offering, 2532 και and 4014 περιελεί he shall remove 575 απ΄ from 1473 αυτού it 3588 το the 4720.1 στέαρ fat 3588 το   2619 κατακαλύπτον covering up 3588 τα the 1741.2 ενδόσθια entrails, 2532 και and 3956 παν all 3588 το the 4720.1 στέαρ fat 3588 το   1909 επί upon 3588 των the 1741.2 ενδοσθίων entrails,