Leviticus 4:31

  4:31   2532 και And 3956 παν all 3588 το the 4720.1 στέαρ fat 4014 περιελεί he shall remove 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 4014 περιαιρείται he removed 3588 το the 4720.1 στέαρ fat 575 από from 3588 της the 2378 θυσίας sacrifice 4992 σωτηρίου of deliverance. 2532 και And 399 ανοίσει [3shall offer it 3588 ο 1the 2409 ιερεύς 2priest] 1909 επί upon 3588 το the 2379 θυσιαστήριον altar 1519 εις for 3744 οσμήν a scent 2175 ευωδίας of pleasant aroma 2962 κυρίω to the lord. 2532 και And 1837.2 εξιλάσεται [3shall atone 4012 περί 4for 1473 αυτού 5him 3588 ο 1the 2409 ιερεύς 2priest], 2532 και and 863 αφεθήσεται it shall be forgiven 1473 αυτώ him.