Leviticus 18:29

  18:29   3754 ότι for 3956 πας all 3739 ος who 302 αν ever 4160 ποιήση should do 575 από of 3956 πάντων all 3588 των   946-3778 βδελυγμάτων τούτων these abominations 1842 εξολοθρευθήσονται shall be utterly destroyed -- 3588 αι the 5590 ψυχαί souls 3588 αι   4160 ποιούσαι doing them, 1537 εκ from out of 3319 μέσου the midst 3588 του   2992-1473 λαού αυτών of their people.