Leviticus 11:7

  11:7   2532 και And 3588 τον the 5300 υν pig, 3754 ότι for 1369.1 διχηλεί [2is cloven 3694.1 οπλήν 3of hoof 3778 τούτο 1this one], 2532 και and 3689.2 ονυχίζει claws 3689.1 όνυχας with the claw 3694.1 οπλής of the hoof, 2532 και but 3778 τούτο this one 3756-321 ουκ ανάγει takes not up 3382.1 μηρυκισμόν chewing the cud; 169-3778 ακάθαρτον τούτο this one is unclean 1473 υμίν to you.