Judges 21:18

  21:18   2532 και For 1473 ημείς we 3756 ου are not 1410 δυνησόμεθα able 1325 δούναι to give 1473 αυτοίς to them 1135 γυναίκας wives 575 από from 3588 των   2364-1473 θυγατέρων ημών our daughters, 3754 ότι for 3660 ωμόσαμεν [4swore by an oath 3588 οι 1the 5207 υιοίς 2sons * Ισραήλ 3of Israel], 3004 λέγοντες saying, 1944 επικατάρατος Accursed is 3588 ο the 1325 διδούς one giving 1135 γυναίκα a wife 3588 τω   * Βενιαμίν to Benjamin.