Judges 21:15

  21:15   2532 και And 3588 ο the 2992 λαός people 3870 παρεκλήθη were comforted 1909 επί concerning 3588 τω   * Βενιαμίν Benjamin, 3754 ότι for 4160 εποίησε [3made 3588 ο 1the 2962 κύριος 2 lord] 1249.1 διακοπήν a breach 1722 εν among 3588 ταις the 5443 φυλαίς tribes * Ισραήλ of Israel.