Judges 13:6

  13:6   2532 και And 2064 ήλθεν [3went in 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman] 2532 και and 2036 είπε said 3588 τω   435-1473 ανδρί αυτής to her husband, 3004 λέγουσα saying, 444 άνθρωπος A man 3588 του   2316 θεού of God 2064 ήλθε came 4314 προς to 1473 με me, 2532 και and 3588 η   3706-1473 όρασις αυτού his appearance 5613 ως was as 3706 όρασις the appearance 32 αγγέλου of an angel 3588 του   2316 θεού of God -- 2016 επιφανής [2prominent 4970 σφόδρα 1very]. 2532 και And 3756 ουκ I did not 2065 ηρώτησα ask 1473 αυτόν him 4159 πόθεν from what place 1510.2.3 εστί he is, 2532 και and 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name 3756 ουκ he did not 518 απήγγειλέ report 1473 μοι to me.