Judges 13:16

  13:16   2532 και And 2036 είπεν [4said 3588 ο 1the 32 άγγελος 2angel 2962 κυρίου 3of the lord] 4314 προς to * Μανώε Manoah, 1437 εάν If 971 βιάση it should hold 1473 με me 3756 ου I will not 2068 φάγομαι eat 575 από from 3588 των   740-1473 άρτων σου your bread loaves. 2532 και And 1437 εάν if 4160 ποιήσης you should offer 3646 ολοκαύτωμα a whole burnt-offering, 3588 τω [3to the 2962 κυρίω 4 lord 399 ανοίσεις 1you shall offer 1473 αυτό 2it]. 3754 ότι For 3756 ουκ [2did not 1097 έγνω 3know * Μανώε 1Manoah] 3754 ότι that 32 άγγελος [2an angel 2962 κυρίου 3of the lord 1473 αυτός 1he was].