Judges 10:18

  10:18   2532 και And 2036 είπον [3said 3588 ο 1the 2992 λαός 2people], 3588 οι and the 758 άρχοντες rulers * Γαλαάδ of Gilead, 435 ανήρ each man 4314 προς to 3588 τον   4139-1473 πλησίον αυτού his neighbor, 5100 τις Who is 3588 ο the 435 ανήρ man 3739 ος who 756 άρξεται shall begin 4170 πολεμήσαι to wage war 1722 εν with 3588 τοις the 5207 υιοίς sons * Αμμών of Ammon, 2532 και for 1510.8.3 έσται he shall be 1519-2776 εις κεφαλήν head 3956 πάσι to all 3588 τοις the ones 2730 κατοικούσι dwelling 1722 εν in * Γαλαάδ Gilead?