Joshua 6:12

  6:12   2532 και And 3588 τη on the 2250 ημέρα [2day 3588 τη   1208 δευτέρα 1second] 450-* ανέστη Ιησούς Joshua rose up 4404 τοπρωϊ in the morning, 2532 και and 142 ήραν [3lifted 3588 οι 1the 2409 ιερείς 2priests] 3588 την the 2787 κιβωτόν ark 2962 κυρίου of the lord.