Joshua 22:19

  22:19   2532 και And 3568 νυν now, 1487 ει if 3397 μικρά [4be small 3588 η 1the 1093 γη 2land 3588 της   2697-1473 κατασχέσεως υμών 3of your possession], 1224 διαβήτε pass over 1519 εις into 3588 την the 1093 γην land 3588 της of the 2697 κατασχέσεως possession 2962 κυρίου of the lord! 3699 όπου where 2681 κατασκηνοί [4encamps 1563 εκεί 5there 3588 η 1the 4633 σκηνή 2tent 2962 κυρίου 3of the lord]; 2532 και and 2624.1 κατακληρονομήσατε inherit 1722 εν among 1473 ημίν us, 2532 και and 575 από [4from 2962 κυρίου 5the lord 3361 μη 2not 647.3 αποστάται 3defectors 1096 γενήθητε 1be]! 2532 και and 575 από [3from 1473 ημών 4us 3361 μη 1do not 868 αποστήτε 2separate]! 1223 διά on account of 3588 το   3618-1473 οικοδομήσαι υμάς your building 1041 βωμόν a shrine 1854 έξω outside 3588 του the 2379 θυσιαστηρίου altar 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316-1473 θεού ημών our God.