Joshua 22:14

  22:14   2532 και and 1176 δέκα ten 3588 των of the 758 αρχόντων rulers 3588 των of the ones 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him; 758 άρχων [2ruler 1520 εις 1one] 575 από from 3624 οίκου a house 3965 πατριάς of family, 575 από from 3956 πασών all 3588 των of the 5443 φυλών tribes * Ισραήλ of Israel, 435 άνδρες men 758 άρχοντες rulers 3624 οίκων of the houses 3965 πατριών of the families -- 1510.2.6 εισί they are 5506 χιλίαρχοι commanders of thousands * Ισραήλ in Israel.