Joshua 21:34

  21:34   2532 και And 3588 τω to the 1218 δήμω people 5207 υιών of the sons * Μεραρί of Merari, 3588 τοις the * Λευίταις Levites, 3588 τοις to the 3062 λοιποίς ones remaining 1537 εκ from 3588 της the 5443 φυλής tribe 5207 υιών of the sons * Ζαβουλών of Zebulun -- 3588 την   * Ιεκνάμ Jokneam 2532 και and 3588 τα the 4049.1 περισπόρια outskirts 1473 αυτής of it, 2532 και and 3588 την   * Καριθά Kartah 2532 και and 3588 τα the 4049.1 περισπόρια outskirts 1473 αυτής of it,