Joshua 18:19

  18:19   2532 και And 1510.8.3 έσται [5shall be 3588 η 1the 1327 διέξοδος 2outer reaches 3588 των 3of the 3725 ορίων 4borders] 1909 επί upon 3068.1 λοφίαν the ridge 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea 3588 των   251 αλών of salts 575 από from 1005 βορρά the north, 1519 εις to 3313 μέρος part 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan 575 από from 3047 λιβός the south. 3778 ταύτα These 3588 τα [2the 3725 όριά 3borders 1510.2.3 εστιν 1are] 575 από of 3047 λιβός the south.