Joshua 13:33

  13:33   2532 και And 3588 τη to the 5443 φυλή tribe * Λευί of Levi 3756-1325 ουκ έδωκε [2did not give * Μωυσής 1Moses] 2817 κληρονομίαν an inheritance. 2962 κύριος The lord 3588 ο   2316 θεός God * Ισραήλ of Israel, 1473 αυτός he 2817-1473 κληρονομία αυτών is their inheritance 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 2980 ελάλησεν he said 1473 αυτοίς to them.