Joshua 13:2

  13:2   2532 και And 3778 αύτη this is 3588 η the 1093 γη land 3588 η   2641 καταλελειμμένη being left; 3956 πάντα all 3725 όρια the borders * Φυλιστιείμ of the Philistines, 2532 και and 3956 πας all 3588 ο the * Γεσουρί Geshurite 2532 και and 3588 ο the * Χαναναίος Canaanite,