Joshua 11:3

  11:3   2532 και and 1519 εις to 3588 τους the 3882 παραλίους ones on the coast -- * Χαναναίους the Canaanites 575 απ΄ from 395 ανατολών the east, 2532 και and 1519 εις to 3588 τους the 3882 παραλίους ones on the coast -- * Αμορραίους the Amorites, 2532 και and 3588 τους the * Χετταίους Hittites, 2532 και and * Φερεζαίους Perizzites, 2532 και and * Ιεβουσαίους Jebusites, 3588 τους the ones 1722 εν in 3588 τω the 3735 όρει mountain, 2532 και and 3588 τους the * Ευαίους Hivites 5259 υπό under * Αερμών Hermon 1519 εις unto 1093 γην the land * Μασσηφά of Mizpeh.