Joel 1:19

  1:19   4314 προς To 1473 σε you, 2962 κύριε O lord, 994 βοήσομαι we shall yell. 3754 ότι For 4442 πυρ fire 355 ανήλωσε consumed 3588 τα the 5611 ωραία beautiful things 3588 της of the 2048 ερήμου wilderness, 2532 και and 5395 φλοξ a flame 2618 κατέκαυσε incinerated 3956 πάντα all 3588 τα the 3586 ξύλα trees 3588 του of the 68 αγρού field.