Job 9:5

  9:5   3588 ο The 3822 παλαιών [2of old 3735 όρη 1mountains] 2532 και even 3756 ουκ do not 1492 οίδασιν know 3588 ο the one 2690 καταστρέφων eradicating 1473 αυτά them 3709 οργή in anger.