Job 6:11

  6:11   5100-1063 τις γαρ For what 1473 μου is my 3588 η   2479 ισχύς strength, 3754 ότι that 5278 υπομενώ I remain? 2228 η or 5100 τις what is 1473 μου my 3588 ο   5550 χρόνος time, 3754 ότι that 430 ανέχεταί [3endures 1473 μου 1my 3588 η   5590 ψυχή 2soul]?